ფინანსური შედეგები

 

 

მთლიანი აქტივები (მლნ ლარი)

ბიუჯეტში გადახდების დინამიკა წლების მიხედვით (მლნ ლარი)

სავაჭრო ობიექტების რაოდენობა წლების მიხედვით

თანამშრომლების რაოდენობა წლების მიხედვით