ფინანსური შედეგები

კონსოლიდირებული გაყიდვების დინამიკა წლების მიხედვით, დღგ-ს გარეშე (მლნ ლარი)

 

მთლიანი აქტივები (მლნ ლარი)

ბიუჯეტში გადახდების დინამიკა წლების მიხედვით (მლნ ლარი)

სავაჭრო ობიექტების რაოდენობა წლების მიხედვით

თანამშრომლების რაოდენობა წლების მიხედვით