სიახლეები
ნიკორა აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის სტიპენდიების გაცემას აგრძელებს

ნიკორა აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის სტიპენდიების გაცემას აგრძელებს

30 აპრ. 2020

კომპანია "ნი­კო­რა“ აგ­რა­რუ­ლი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის კვე­ბის პრო­დუქ­ტე­ბის ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის ფა­კულ­ტე­ტის წარ­მა­ტე­ბუ­ლი სტუ­დენ­ტე­ბის­თვის სტი­პენ­დი­ის გა­და­ცე­მას მიმ­დი­ნა­რე სე­მესტრშიც აგ­რძე­ლებს. სას­წავ­ლო წლის მე­ო­რე სე­მესტრში სტი­პენ­დი­ას მი­ი­ღე­ბენ: ელე­ნე ღამ­ბა­რაშ­ვი­ლი, ელე­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლი, გი­ორ­გი კუ­კა­ვა და და­ვით ივა­ნი­ა­ძე. ჩვენი მი­ზა­ნია, სტუ­დენ­ტების მო­ტი­ვა­ციის ამაღლება, შე­დე­გად კი კვე­ბის ინ­დუსტრი­ის ხა­რის­ხის გაზრდა.

"ნი­კო­რას“ სტი­პენ­დი­ას აგ­რა­რუ­ლი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სტუ­დენ­ტე­ბი უკვე წე­ლი­წად­ზე მე­ტი­ა იღე­ბენ. სტუ­დენ­ტებს სტი­პენ­დია ერთი სე­მესტრის გან­მავ­ლო­ბა­ში სწავ­ლის რე­ი­ტინ­გის მი­ხედ­ვით ენიშ­ნე­ბათ. სე­მესტრუ­ლად ხდე­ბა მათი რე­ი­ტინ­გის გა­და­ხედ­ვა და შემ­დგო­მის სე­მესტრის სტი­პენ­დი­ან­ტე­ბის არ­ჩე­ვა.

ფუ­ლა­დი მო­ტი­ვა­ცი­ის პა­რა­ლე­ლუ­რად, "ნი­კო­რა“ ზრუ­ნავს ახალ­გაზ­რდე­ბის და­საქ­მე­ბა­ზეც. ჩვენი ერთ-ერთი პირ­ვე­ლი სტი­პენ­დი­ან­ტი, მა­რი­ამ გო­გე­ლი­ძე უკვე სა­წარ­მოს თა­ნამ­შრო­მე­ლია.