სიახლეები
ნიკორა Forbes Georgia-ს 100 უმსხვილესი კომპანიის სიაში - როგორ გახდა კომპანია კვების მიმართულებით უპირობო ლიდერი

ნიკორა Forbes Georgia-ს 100 უმსხვილესი კომპანიის სიაში - როგორ გახდა კომპანია კვების მიმართულებით უპირობო ლიდერი

19 აპრ. 2019

100-მა უმ­სხვი­ლეს­მა ბიზ­ნეს­მა, რო­მე­ლიც სა­ქარ­თვე­ლო­ში ოპე­რი­რებს, 2017 წელს ჯამ­ში 17,5 მი­ლი­არ­დი ლა­რის ოდე­ნო­ბით შე­მო­სა­ვა­ლი მი­ი­ღო; ამ მაჩ­ვე­ნე­ბელ­ში ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ის არის, რომ აღ­ნიშ­ნულ შე­მო­სა­ვალ­ში ფი­ნან­სუ­რი სექ­ტო­რის წილი არ შე­დის, - ეს Forbes Georgia-ს მიერ გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი ოფი­ცი­ა­ლუ­რი მო­ნა­ცე­მე­ბია, რო­მე­ლიც გა­მო­ცე­მამ სა­ერ­თა­შო­რი­სო აუ­დი­ტო­რულ­მა კომ­პა­ნია Grant Thornton-თან ერ­თად მო­ამ­ზა­და და რამ­დე­ნი­მე დღის წინ გა­მო­აქ­ვეყ­ნა.

ჩა­მო­ნათ­ვალ­ში მოხ­ვდნენ ენერ­გე­ტი­კის, ვაჭ­რო­ბის, კავ­შირ­გაბ­მუ­ლო­ბის, ტუ­რიზ­მის, სამ­თო მო­პო­ვე­ბის, მრეწ­ვე­ლო­ბის, აზარ­ტუ­ლი თა­მა­შე­ბის, ტრან­სპორ­ტის, სამ­შე­ნებ­ლო სექ­ტორ­ში თუკ­ვე­ბის ინ­დუსტრი­ა­ში მოქ­მე­დი კომ­პა­ნი­ე­ბი.

სა­ერ­თა­შო­რი­სო ავ­ტო­რი­ტე­ტუ­ლი გა­მო­ცე­მის მიერ შედ­გე­ნილ სი­ა­ში მტკი­ცე პო­ზი­ცი­ას იკა­ვებს სს „ნი­კო­რა“. 100 უმ­სხვი­ლეს კომ­პა­ნი­ას შო­რის აქ­ტი­ვე­ბით, შე­მო­სავ­ლე­ბით, მო­გე­ბა/ ზა­რა­ლით მე-18 ად­გილ­ზეა, მაგ­რამ თა­ვის სფე­რო­ში - პირ­ვე­ლი.

Forbes Georgia-ს მო­ნა­ცე­მე­ბის თა­ნახ­მად, 2017 წელს, „ნი­კო­რას“ აქ­ტი­ვებ­მა 193, 795, 000 შე­ად­გი­ნა, შე­მო­სა­ვალ­მა 336, 266, 000 ლარი, ხოლო მო­გე­ბა/ზა­რა­ლის ჯა­მუ­რი ოდე­ნო­ბა 9, 632 000 ლა­რია. კომ­პა­ნია, რო­მე­ლიც ქარ­თულ ბა­ზარ­ზე 1998 წლი­დან ოპე­რი­რებს ქარ­თუ­ლი ბიზ­ნე­სის ერთ-ერთი წარ­მა­ტე­ბუ­ლი მა­გა­ლი­თია.

მის მი­მართ მომ­ხმა­რე­ბე­ლი და­არ­სე­ბის დღი­დან ნდო­ბით გა­ნე­წყო, შე­დე­გად, წლი­დან წლამ­დე გა­ი­ზარ­და და ლი­დე­რის პო­ზი­ცია და­ი­კა­ვა, რო­მელ­საც დღე­საც წარ­მა­ტე­ბით ინარ­ჩუ­ნებს. ორი ათე­უ­ლი წლის წინ მცი­რე წარ­მო­ე­ბით და­წყე­ბუ­ლი ბიზ­ნე­სი ამ­ჟა­მად, სხვა­დას­ხვა მი­მარ­თუ­ლე­ბის სა­წარ­მოს, მას­შტა­ბურ სა­დის­ტრი­ბუ­ციო ქსელს, რამ­დე­ნი­მე ბრენ­დის ქვეშ მოქ­მედ ყვე­ლა­ზე მრა­ვალ­რი­ცხო­ვან სა­ვაჭ­რო ობი­ექ­ტებ­სა და იმ­პორ­ტი­ორ კომ­პა­ნი­ებს აერ­თი­ა­ნებს.

იმის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში უმუ­შევ­რო­ბის პრობ­ლე­მა წლი­დან წლამ­დე მტკივ­ნე­ულ სა­კი­თხად რჩე­ბა („საქსტა­ტის“ მო­ნა­ცე­მე­ბით, 2018 წელს ქვე­ყა­ნა­ში უმუ­შევ­რო­ბის დო­ნემ 12,7% შე­ად­გი­ნა), „ნი­კო­რა“ მუდ­მი­ვად, კად­რე­ბის მო­ძი­ე­ბას ცდი­ლობს და ერთ-ერთი უმ­სხვი­ლე­სი დამ­საქ­მებ­ლის სტა­ტუ­სი­თაც ლი­დე­რის პო­ზი­ცი­ას იკა­ვებს. ამ­ჟა­მად, ჰოლ­დინ­გში და­საქ­მე­ბულ­თა რა­ო­დე­ნო­ბა 6 000-სს აჭარ­ბებს.

შე­კი­თხვა­ზე რო­გორ მი­აღ­წია სს „ნი­კო­რამ“ ასეთ წარ­მა­ტე­ბას, კომ­პა­ნი­ის გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რის ირაკ­ლი ბოქლიშ­ვი­ლი პა­სუ­ხობს, რომ ინო­ვა­ცია, წინსვლა, სი­ახ­ლე­ე­ბის შე­თა­ვა­ზე­ბა, ხა­რის­ხი და სხვა ფაქ­ტო­რე­ბი მათ სხვე­ბის­გან გა­მო­არ­ჩევს.

„ნი­კო­რა“ქარ­თულ ბა­ზარ­ზე ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე მას­შტა­ბუ­რი და დიდი გა­მოც­დი­ლე­ბის მქო­ნე კომ­პა­ნი­აა. წარ­მა­ტე­ბის მზა რე­ცეპ­ტი არ არ­სე­ბობს, მაგ­რამ რაც ჩვენს კომ­პა­ნი­ას სხვე­ბის­გან გა­მო­არ­ჩევს, რა­მაც ჩვე­ნი წარ­მა­ტე­ბა გან­სა­ზღვრა, არის მუდ­მი­ვი ინო­ვა­ცია, წინსვლა, სი­ახ­ლე­ე­ბის შე­თა­ვა­ზე­ბა, ხა­რის­ხი, სა­მომ­ხმა­რებ­ლო ბაზ­რის ინ­ტე­რე­სე­ბის მაქ­სი­მა­ლუ­რი გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბა და რა თქმა უნდა პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლე­ბის გუნ­დი, რო­მე­ლიც ოც წელ­ზე მე­ტია, „ნი­კო­რას“ წინსვლა­სა და გან­ვი­თა­რე­ბას უზ­რუნ­ველ­ყოფს“, - აღ­ნიშ­ნა ირაკ­ლი ბო­ქო­ლიშ­ვილ­მა.

კომ­პა­ნი­ის გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რის თქმით, „ნი­კო­რას“, რო­გორც წარ­მა­ტე­ბულ, პა­სუ­ხის­მგებ­ლი­ან კომ­პა­ნი­ას, მი­ლი­ო­ნო­ბით თან­ხა შე­აქვს ბი­უ­ჯეტ­ში და ქვეყ­ნის ეკო­ნო­მი­კის გან­ვი­თა­რე­ბა­ში ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვან როლს თა­მა­შობს.

„იგი ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე მსხვი­ლი დამ­საქ­მე­ბე­ლია. დღეს, სს „ნი­კო­რას“ ქოლ­გის ქვეშ არ­სე­ბულ კომ­პა­ნი­ებ­ში 6000-ზე მეტი ადა­მი­ა­ნი მუ­შა­ობს და მათი რი­ცხვი ყო­ველ­დღი­უ­რად იზ­რდე­ბა. მეტი და­საქ­მე­ბა კი ქვეყ­ნის ეკო­ნო­მი­კის სიძ­ლი­ე­რეა“, - გა­ნა­ცხა­და მან.

ირაკ­ლი ბო­ქო­ლიშ­ვი­ლის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, კომ­პა­ნია თა­ვი­სი არ­სე­ბო­ბის მან­ძილ­ზე უამ­რა­ვი ჯილ­დოს მფლო­ბე­ლია.შე­კი­თხვა­ზე, „ნი­კო­რას“ მე­ნე­ჯმენ­ტის­თვის რამ­დე­ნად მო­უ­ლოდ­ნე­ლი იყო Forbes Georgia-ს ყვე­ლა­ზე მა­ღალ­ბი­უ­ჯე­ტი­ა­ნი კომ­პა­ნი­ე­ბის სი­ა­ში მოხ­ვედ­რა, ირაკ­ლი ბო­ქო­ლიშ­ვი­ლი პა­სუ­ხობს, რომ ჰოლ­დინ­გი 20 წელ­ზე მე­ტია წარ­მა­ტე­ბით ინარ­ჩუ­ნებს კვე­ბის ინ­დუსტრი­ა­ში ლი­დე­რის პო­ზი­ცი­ას, ამი­ტომ აღ­ნიშ­ნუ­ლი ფაქ­ტი მო­უ­ლოდ­ნე­ლი არ ყო­ფი­ლა.

„ჩვე­ნი ყო­ველ­დღი­უ­რი საქ­მი­ა­ნო­ბა ემ­სა­ხუ­რე­ბა სწო­რედ იმ ნდო­ბი­სა და რე­პუ­ტა­ცი­ის გან­მტკი­ცე­ბას, რაც წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მოგ­ვი­პო­ვე­ბია“, - დას­ძი­ნა მან.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ბიზ­ნე­სის გან­ვი­თა­რე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით „ნი­კო­რას“ გეგ­მე­ბი არ იც­ვლე­ბა. ეს არის მუდ­მი­ვი გან­ვი­თა­რე­ბა, გა­ფარ­თო­ე­ბა, რო­გორც ხორ­ცპ­რო­დუქ­ტე­ბის წარ­მო­ე­ბის ასე­ვე სუ­პერ­მარ­კე­ტე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით.